Bayburt, ehram, dede korkut, bamsı Beyrek, Karadeniz, turizm 1. Üç Yıllık Stratejik Plan
Ana Menü
Projelerimiz
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

1. Üç Yıllık Stratejik Plan

BAYPROJE

3 Yıllık Stratejik Planı

Ağustos 2011-Temmuz 2014 

Misyonu:

Bayburt’un sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan gelişmişlik düzeyini, üretim yeteneklerini ve rekabet gücünü artırmak için; mesleğinde ve iş hayatında belli aşamaları kat etmiş, Bayburt için söylenecek sözü, paylaşacak bilgisi olan, proje üretmeye ve/veya üretimine katkıda bulunmaya talip kişilerin, güçlerini bir araya getirmek ve böylece Bayburt’a daha etkin hizmet etme olanaklarını yaratmaktır. 

 Vizyonu:

 • Mesleğinde ve iş hayatında belli aşamaları kat etmiş Bayburtluların ve onların çocuklarının elektronik ve gerçek ortamlarda buluşmalarını sağlamak;
 • İlgi alanlarına göre çalışma grupları çerçevesinde, Bayburt’un problemlerinin sağlıklı bir şekilde tespit edilmesini ve bunların çözümüne yönelik raporlar, projeler hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak;
 • Bilimsel araştırmaların yapılmasını ve yayınlanmasını teşvik etmek;
 • Bayburt içindeki ve dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla; sivil toplum örgütleriyle ortaklık veya paydaşlık gibi işbirliği oluşturmak;
 • Bu bağlamda ulusal ve uluslararası proje destekleyicisi kurum ve kuruluşlardan kaynak elde etmek üzere ilişkiye girmek ve
 • Yerel kalkınmaya örnek teşkil edecek öncü sivil bir toplum örgütü olarak faaliyet göstermektir.

 İlkeleri/Değerleri:

 1. Derneğe üye olacak kişinin Bayburt’a vefa/gönül borcu olduğu heyecanını duyması esastır.
 2. Dernek faaliyetlerinde partiler üstü davranış esas alınır ve her siyasi görüşe aynı mesafede durulması benimsenir.
 3. Farklı mesleklerden ve farklı dünya görüşüne sahip kişilerin derneğe katılması benimsenir.
 4. Projelerin Bayburt’tan veya Bayburt dışından en az bir paydaş veya ortak ile işbirliği içinde hazırlanması esastır.
 5. İllere, bölgelere ve faaliyet konularına göre çalışma gruplarının oluşturulması benimsenir.
 6. Sadece dernek organları değil, her üyenin aktif olarak dernek amaçları doğrultusunda oluşturulacak çalışma gruplarında, kendi şartlarına uygun olarak, gönüllü aktif görev alması esastır.
 7. Dernek üyeleri aile fertlerinin (eş ve çocuklarının) gönüllü ve aktif çalışabilmeleri için çalışma gruplarının oluşturulması benimsenir.
 8. Projelerin uygulama boyutu Bayburt sivil toplum kuruluşları, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü ve öğrencileri, KUDAKA, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla gerçekleştirilmesi esastır.
 9. Kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının projelerine paydaş veya ortak olarak katılma benimsenir.
 10. Derneğin işletme masraflarının (proje giderleri hariç) karşılanması için üyeler tarafından düzenli aidat ödenmesi; hazırlanacak projelerin giderlerinin kamu ve özel kuruluşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından karşılanması esastır.

 

Stratejik Amaçları, Hedefleri ve Faaliyetleri:

 Stratejik Amaç 1: Kurumsal Yapının Oluşturulması

 Hedef 1: İlk 3 ayda dernek yerinin belirlenmesi ve sekretaryasının oluşturulması.

     Faaliyet 1:  Ofis yerinin seçilmesinde kamu ve sivil toplum olanaklarının değerlendirilmesi.

     Faaliyet 2: Yasal defterlerin tedariki ve banka hesabının açılması.

     Faaliyet 3: Bir bilgisayar, bir yazıcı, bir sabit telefon, bir cep telefonu ve ofis için diğer zaruri masa, koltuk, sandalye vb. donatım eşyalarının satın alınması/sponsor bulunması.

 Hedef 2: İlk üç ayda üyeler iletişim bilgi bankasının ve çalışma grupları yönergesinin oluşturulması.

     Faaliyet 1: Hemşeri adreslerinin tespit edilerek doğrudan yazılı diyalog kurulması ve üyeliğe davet çağrısının yapılması.   

     Faaliyet 2: Üye iletişim bilgilerinin ve çalışma gruplarının tespiti ve arşivlenmesi için belli bilgi formatlarının oluşturulması.

     Faaliyet 3: Oluşturulan iletişim bilgilerinin ve çalışma grupları yönergesinin üyelere gönderilmesi.

 Hedef 3: İlk üç ayda BAYPROJE web sayfasının oluşturulması.

    Faaliyet 1:  Bayburt genel bilgilerinin (tarihi, ekonomik, doğal), Bayburt haritasının, önemli web adreslerinin hazırlanması; taslak projeler havuzunun ve projelendirilecek problemler havuzunun hazırlanması; Stratejik planın hazırlanması.

    Faaliyet 2: “Genç Bayproje” duyurusunun yapılması.

    Faaliyet 3: “Ödüllü Günlük Tutma Yarışması” ve “Bayburt Konulu Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Ödüllendirilmesi” projeleriyle ilgili yönergelerin hazırlanması ve ilgili kurumlara gönderilmesi.

 Hedef 4: İkinci üç ayda “Aksakallar Heyeti”nin Oluşturulması.

    Faaliyet 1: Gerekli ön görüşmelerin ve yazışmaların yapılması.  

    Faaliyet 2: Diğer illerde yaşayan üyelerin ziyaret edilmesi.

 

Stratejik Amaç 2: Projelerin Hazırlanması

 Hedef 1:2011–2014 döneminde “Bayburt Konulu Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Ödüllendirilmesi”  projesinin uygulanması.

   Faaliyet 1:  Bayburt’taki ve Bayburt dışındaki Bayburt sivil toplum kuruluşlarıyla proje bazında ortaklık/paydaşlık protokollerinin oluşturulması ve imzalanması.

   Faaliyet 2:  İlgiliÜniversitelerle gerekli yazışmaların yapılması.

   Faaliyet 3: Tez ödülü ve yayım giderleri için sponsor kaynakların sağlanması.

 Hedef 2: 2011–2014 döneminde Bayburt ilköğretim/ortaöğretim öğrencileri arasında her yıl dönüşümlü olarak ödüllü günlük tutma/ödüllü öykü yarışması projesinin uygulanması.

    Faaliyet 1: Bayburt’taki ve Bayburt dışındaki Bayburt sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklık/paydaşlık protokollerinin oluşturulması ve imzalanması.

    Faaliyet 2: Akademik kesimden, edebiyatçılardan ve Bayburt Milli Eğitim öğretmenlerinden değerlendirme jürisinin oluşturulması.

    Faaliyet 3: Jüri üyelerinin hizmet bedellerinin ödenmesi için gerekli finans kaynaklarının sağlanması.

    Faaliyet 4: Dereceye giren öğrencilere nakdi ödüllerin verilmesinin planlanması.   

    Faaliyet 5: Yarışmaların belli isimler altında(Örneğin: Öğretmen Mahmut Kemal Yanbey Günlük Tutma Yarışması) yürütülmesi için özel destekçilerin bulunması.

 Hedef 3: Derneğin resmi kuruluşunu takip eden ilk üç ayda Bayburt Yenilik (İnovasyon) Merkezi’nin  (BAYİM)kuruluşu ile ilgili ön çalışmaların başlatılması.

    Faaliyet 1: Bayburt Valisi’nin,  Belediye Başkanı’nın, Rektörü’nün, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı’nın ve diğer ilgili sivil toplum örgütlerinin ziyaret edilmesi ve gerekli işbirliği görüşmelerinin yapılması.

    Faaliyet 2: 2011’in Eylül ayının son haftasında “Yenilik, Bölgesel/Kentsel Yenilik Merkezleri, Dünya ve Türkiye Deneyimleri ve Bayburt Yenilik Merkezi Yol Haritasının Tartışılması” Konulu bir panel toplantı düzenlenmesi.

    Faaliyet 3: Panel toplantı sonuçlarına göre,BAYİM’in kuruluşunu destekleyici kaynakların araştırılması ve gerekli proje çalışmalarının başlatılması.   

 Hedef 4: Ekim 2011-Aralık 2012 döneminde doğal taş işleme ve maket tasarım merkezinin kurulmasının projelendirilmesi.

    Faaliyet 1: BÜ ve BTSO ile ortaklık protokolünün oluşturulması, imzalanması ve projenin hazırlanması.

    Faaliyet 2: Projenin finansmanının DPT, TÜBİTAK, AB veya KUDAKA’ dan sağlanması.

    Faaliyet 3: Projenin sürekliliğinin sağlanabilmesi için, BÜ’ ne bağlı ve BTSO’nın idari ve mali paydaşlığı ile kurulacak merkezin “Bayburt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Doğal Taş İşleme ve Maket Tasarım Merkezi”ne dönüştürülmesinin protokole bağlanması.

 Hedef 52011 yılında 2012 yılına ait projelerin hazırlık çalışmalarının başlatılması.

    Faaliyet 1: Bayburt kent arşivi ve ihtisas kütüphanesinin kurulması için, mekan, ortaklık ve süreklilik boyutları ile ilgili araştırma yapılması.

    Faaliyet 2: 2012 düzenlenecek“Bayburt’un Yeni Öncü Sektörlerinin Tespiti, Analizi ve Pazar Olanaklarının Araştırılması” konulu bilgi şöleni düzenleme çalışmalarının başlatılması.

 Hedef 6: 2011 yılındaBayburt’ta diğer kurumlar tarafından yürütülen Kent Müzesi kurma çalışmaları hakkında araştırma yapılması ve ilgili çalışmaların desteklenmesi.

 

 Stratejik Amaç 3: İstanbul ve Ankara’dan Bayburt’a gezilerin düzenlenmesi

 Hedef 1: 2013 yılında Ankara ve İstanbul’dan Bayburt’a Hasret Kervanıgezisinin düzenlemesi.

     Faaliyet 1:İstanbul, Ankara ve diğer illerdeki Bayburt dernekleriyle proje bazında işbirliği protokolünün hazırlanması ve imzalanması. 

     Faaliyet 2: Gezinin projelendirilmesi ve uygulanması.

 Hedef 2: 2014 yılında yaz mevsiminde Genç BAYPROJE GRUBU tarafından ve kendileri için Bayburt’u tanıma ve araştırma-inceleme gezisinin projelendirilmesi ve uygulanması.

 

Stratejik Amaç 4: Kurumsal tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi

 Hedef 1: 2011–2014 döneminde BAYPROJE üye sayısının artırılması.

    Faaliyet 1: Hemşeri adreslerinin tespit edilerek doğrudan yazılı diyalog kurulması ve üyeliğe davet çağrısının yapılması.   

    Faaliyet 2: Bilişim teknolojilerinden faydalanarak ilgili web adreslerine BAYPROJE linkinin konulmasının sağlanması.

    Hedef 2: Tanıtım broşürünün hazırlanması ve hemşerilere dağıtılması.

 

Stratejik Amaç 5: Her faaliyet yılı sonunda değerlendirme toplantısının düzenlenmesi

 Hedef 1: Çalışma gruplarının verimliliğini yükseltebilmek için görüş ve önerilerin alınması.

Hedef 2: Proje hazırlama ve uygulama sürecinde elde edilen deneyimlerin paylaşılması.

Hedef 3Proje kaynaklarının artırılmasına yönelik önerilerin geliştirilmesi.Üye Girişi
Foto Galeri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


E-Bültenİstatistikler Yükleniyor ..!

YukariCik