Bayburt, ehram, dede korkut, bamsı Beyrek, Karadeniz, turizm 2017/2018 Eğitim-Öğretim YılıÖDÜLLÜÖYKÜ YAZMA YARIŞMASI
Ana Menü
Projelerimiz
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

2017/2018 Eğitim-Öğretim YılıÖDÜLLÜÖYKÜ YAZMA YARIŞMASI

BAYPROJE
BAYBURT Ortaöğretim Öğrencileri
2017/2018 Eğitim-Öğretim Yılı ÖDÜLLÜÖYKÜ YAZMA YARIŞMASI
YÖNERGESİ

1.Yönergenin Amacı: Bu yönerge, Bayburt ortaöğretim öğrencileri arasında BAYPROJE tarafından düzenlenecek Ödüllü Öykü Yazma Yarışması’nın yöntem ve kurallarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
2.Yarışmanın Amacı: Bayburt’un ve geniş anlamda ülkemizin geleceğinde rol alacağına inandığımız Bayburt orta öğretim kurumlarına devam eden gençlerin düşüncelerini yazıyla ifade etme becerilerinin; duygu, düşünce ve gözlem yeteneklerinin; Türkçeyi yazım kurallarına uygun olarak kullanma becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bayburt’ta yaşayan gençlerin, yaşadıkları şehre olan bağlılık duygularının, dikkat ve gözlem becerilerinin, Bayburt’u sahiplenme ve geleceğini tasarlama anlayışının geliştirip güçlendirmesine yardımcı olacak ortamları oluşturmaktır.
3.Kapsam: Yukarıdaki amaç doğrultusunda düzenlenecek yarışma, Bayburt ilinde ortaöğretim okullarında okuyan öğrencileri kapsamaktadır.
4.Dayanak:   Yönerge örnekleri incelenerek ve araştırılarak hazırlanmıştır.
 
5.TanımlarBu yönergede geçen;  “Valilik”, Bayburt Valiliğini; ”Müdürlük”, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünü;“Okul”, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ortaöğretim okulları; “ Yarışma Seçici Kurulu”, BAYPROJEtarafından belirlenen Kurulu belirtir.
 
6.Yönerge Hedefleri:
*BAYPROJE kültür etkinliklerine, Bayburt’tayaşayan gençlerin katılmasının sağlanması;
*İyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması, yaygınlaştırılması ve diğer kurumlar tarafından paylaşılması;
*Yazma kabiliyeti olan gençlerin fark edilerek ortaya çıkarılması, desteklenmesi, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi;
*Öğretmenler arasında daha iyiyi yakalamave olgunlaştırma konusunda bir yarışma ortamı oluşturarak, onların da katılımlarının sağlanması ve meslekî birikimlerini kullanmaları konusunda yüreklendirilmesi;
*Bayburt’ta yaşayan gençlerin yaşadıkları şehrin geçmişini ve geleceğini sahiplenmesine, ayrıca mensubiyet duygusu oluşturarak “Bayburt’a yönelik gönül bağı”nın güçlenmesine ortam hazırlanması.
7.Yarışma Sekretaryası: BAYBURT Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 1 kişi, proje sekretaryasını oluştur.
8.Yarışmaya Katılacak Öğrencilerin Belirlenmesi:
Yarışmaya her okul 3 öğrenci ile katılabilir.Okul adına yarışacak üç öğrenci, yazdıkları öykülerle yarışmaya katılır ve okulda oluşturulan bir kurul tarafından yarışma yoluyla seçilirler.
Yarışmaya okullarda sürdürülen ilk aşamadan itibaren her öğrenci belirlediği bir “Rumuz ”la katılır. Öğrenci okulda oluşturulan kurula üzerinde sadece rumuz yazılı olan/hiçbir kimlik bilgisine yer verilmemiş olan eseriyle katılır. Eserinin yanında içinde açık kimliği ve bütün iletişim bilgileri yazılı olan kapalı bir zarf olmalıdır. Zarfın üzerinde ise okunaklı bir şekilde eserde kullanılan ‘rumuz’ yazmalıdır. Ayrıca bu zarfın içine yarışmaya katılan eserin kayıtlı olduğu bir cd. koyulmalıdır. Okulun seçici kurulu, yarışma eserlerini doğru şekilde belirlemek kadar rumuz kullanımı, rumuzun gizlenmesi, kapalı bir zarfla teslimi, aynı zarfta eserin cd. ye kayıtlı biçiminin yer alması süreçlerini de ciddiyetle takip etmekten sorumludur.
9.YARIŞMANIN TAKVİMİ
S:NO. FAALİYETİN ADI TARİHİ
1 Bayburt Ortaöğretim Okullarındaki tüm öğrencilerin ‘uygulamalı olarak’ öykü yazmak ve yarışma kuralları hakkında bilgilendirilmesi, onlara örnek öykülerin dağıtılması, öykü yazma konusunda deneyimler yapılması, yarışmaya katılacak yazıların özgün olmasının (başkası, bir yazar tarafından daha önce yazılmamış ve basılmamış olmasının) öneminin hassasiyetle öğrencilere anlatılması, bu konuda duyarlılık oluşumuna yardımcı olunması, 16-31Ekim 2017
2 Yarışmaya katılacak öğrencilerin öykülerini kimliklerini gizleyerek belirledikleri bir rumuzla yazmaları; yazılarıyla birlikte üzerinde seçilmiş rumuzun yazılı olduğu içinde kimlik ve iletişim bilgileriyle eserin CD’sinin yerleştirildiği kapalı bir zarfın okul müdürlüğüne teslimi, 01Kasım-
31 Aralık 2017
3 Okul Müdürlüklerince okullarında yazılan öykülerin toplanması, 02 Ocak 2018
4 Her okulun kendi Seçici Kurulu tarafından, okul adına yarışmaya iştirak edecek üç öğrencinin/öykünün belirlenmesi, 03-08Ocak 2018
5 Okulları temsil edecek eserlerin rumuz zarflarıyla birlikte İl Millî Eğitim Müdürlüğü Yarışma Sekreterliği’ne teslimi, 09-10 Ocak 2018
 
6 Yarışma sekreterliği tarafından eserlerin, yarışma kurallarına uygun olarak beş takım çoğaltılıp dosyalanarakorijinali ve Rumuz zarflarıyla birlikte BAYPROJE Yönetim Kurulu’na teslimi, 11-20 Ocak 2018
7 BAYPROJE Yönetim Kurulu tarafından, eserlerden birer takımını seçici kurul üyelerine teslim edilmesi (Rumuz zarfları ise eser dosyalarıyla birlikte BAYPROJE tarafından muhafaza edilir.), 21-31 Ocak 2018
8 Seçici Kurul Üyelerinin eserleri değerlendirmesi ve değerlendirme sonuçlarının BAYPROJE’ye teslim bildirmesi, 01 Şubat 2018-
15 Nisan 2018
9 BAYPROJE Yönetim Kurulu ileSeçici Kurul’un  toplanarak,jüri üyelerinin değerlendirmelerini birleştirmesi.Rumuz zarflarının açılarak dereceye girenlerin belirlenmesi ve kayıt altına alınması, 16-20Nisan 2018
10 Dereceye giren eserlerin kitaplaştırılması, 21 Nisan-
5Mayıs 2018
11 Ödül Töreni. 19 Mayıs 2018
 
11.Yarışmada Uyulacak Kurallar:
(a) Deneme yazıları bilgisayar ile A4 boyutunda, Word Comic Sans MF formatında, bir buçuk satır aralıklı ve 12 boyutla yazılacaktır. Öyküler en fazla 5sayfa olmalıdır.
(b)Yarışmacılar Türkçenin yazım kurallarına uymalı ve Türkçeyi iyi kullanmaya özen göstermelidir.
(c)Yarışmacılar,  yazıları üzerinde kesinlikle kimlik bilgisine yer vermemeli, sadece rumuz kullanmalıdırlar.
(d) Yarışmacılar okul müdürlüklerine eserleri yanında üzerinde rumuzları yazılı olan kapalı bir zarfı da teslim etmelidirler. Bu kapalı zarf içinde yarışmacının açık kimliği (adı soyadı, doğum yeri ve yıl), iletişim bilgileri (adres, okul bilgileri, telefon) ve eserin kayıtlı olduğu bir cd.yer almalıdır.
12.Yarışma Seçici Kurulu: Seçici Kurul MEM’in belirleyeceği 1 Türkçe ya da Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni; BAYPROJE’nin Üniversitelerden belirleyeceği 2 Öğretim Üyesi ve konuyla yakından ilgili yazarlar arasından belirleyeceği 2 kişiden oluşturulur.
13.DEĞERLENDİRME:Seçici Kurul üyeleri aldıkları eserleri; (a) öykü özelliklerine sahip olması,
(b) Türkçe yazım kurallarının doğru kullanımı, (c) ifade düzgünlüğü ve zenginliği (d) kurgu ve anlatım teknikleri bakımından orijinal olması,kriterleri açısından; her bir kriter için 100 puan üzerinden değerlendirerek, her bir yarışmacı için toplamını belirtirler. Kurul, yapacağı bir toplantıyla yarışmacılara verdikleri puanları birleştirerek dereceye girenleri belirler. Sonucu, düzenledikleri bir tutanakla BAYPROJE yönetimine teslim ederler.
14.Yarışma Ödülleri:
Yarışma birincisine 750,- TL,  ikincisine 500,-TL ve üçüncüsüne de 250,- TL para ödülü verilir.
15.Eserlerin Basımı ve Değerlendirilmesi: Eserlerin birlikte, tamamının veya bir kısmının basılmasına veya basılmamasına BAYPROJE yönetimi karar verir. Basılan eserler Bayburt’taki okulların kütüphanelerine; Bayburt Üniversitesi Kütüphanesine; diğer üniversitelerin Kütüphanelerine; ilgili kurumlara; ilgili yazarlara ve araştırmacılara, seçici kurul üyelerine ve yarışmaya katılan ya da dereceye giren öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.
16.Yürütme: 16 maddeden oluşan bu yönergeyi BAYPROJE yürütür.
 
Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği
Yönetim Kurulu
05 Ekim 2018


Üye Girişi
Foto Galeri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


E-Bültenİstatistikler Yükleniyor ..!

YukariCik